Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 66/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20212021/12/21
HCL 65/2021privind modificarea si completarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei pe anul 2021 cu modificarile ulterioare2021/12/21
HCL 64/2021privind aprobarea Calendarului activitatilor programate a se efectua in perioada sarbatorilor de iarna si structura cheltuielilor pe anul 20212021/12/21
HCL 63/2021privind aprobarea Planului lucrărilor şi activităţilor propuse a se realiza în anul 2022 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi cu părinţii apţi de muncă ai copiilor daţi în plasament conform Legii nr. 272/20042021/12/21
HCL 62/2021privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala a orasului Faurei2021/12/21
HCL 61/2021privind modificarea si completarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei2021/11/24
HCL 60/2021privind aprobarea proiectului de retea scolara pentru anul 2022-20232021/11/24
HCL 59/2021privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20222021/11/24
HCL 58/2021privind aprobarea Calendarului activitatilor programate a se efectua in perioada sarbatorilor de iarna si structura cheltuielilor pe anul 20212021/11/24
HCL 57/2021privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor care se acorda din bugetul local elevilor din invatamantul preuniversitar in semestrul I al anului scolar 2022-20222021/11/24
HCL 56/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20212021/11/24
HCL 55/2021privind desemnarea reprezentantului consiliului local in comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a functiilor de director si director adjunct al Liceului Teoretic „George Valsan” Faurei2021/11/05
HCL 54/2021privind aprobarea cererii de finantare si devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Realizare trotuare pe strazile UAT Faurei, jud. Braila” pentru includerea la finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”2021/11/05
HCL 53/2021privind completarea HCL nr. 67/2019 privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și pentru prestările de servicii efectuate de către Serviciul Public de Salubrizare de sub autoritatea Consiliului Local al Oraşului Făurei2021/10/27
HCL 52/2021privind alocarea din bugetul local pe anul 2021 a sumei de 39.000lei pentru Parohia Faurei2021/10/27
HCL 51/2021privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Făurei a unei platforme pentru colectarea deșeurilor menajere în vederea desființării2021/10/27
HCL 50/2021privind aprobarea vanzarii imobilului apartinand domeniului privat al orasului Faurei, situat in orasul Faurei, str. Bratesu Nou, nr. 112021/10/27
HCL 49/2021privind aprobarea transformării unui post din statul de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei2021/10/27
HCL 48/2021pentru modificarea si completarea HCL nr. 46/2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 3/2015 privind infiintarea si organizarea Serviciului public de salubrizare, stabilirea gestiunii directe si darea in administrare a infrastructurii tehnico edilitare specifice, cu modificarile si completarile ulterioare2021/10/27
HCL 47/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/10/27
HCL 46/2021privind modificarea si completarea HCL nr. 3/2015 privind infiintarea si organizarea Serviciului public de salubrizare, stabilirea gestiunii directe si darea in administrare a infrastructurii tehnico edilitare specifice, cu modificarile si completarile ulterioare2021/09/29
HCL 45/2021privind modificarea si completarea HCL nr. 3/2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului2021/09/29
HCL 44/2021privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20212021/09/29
HCL 43/2021privind aprobarea dezmembrarii imobilului (teren) in suprafata de 485mp care apartine domeniului privat al orasului Faurei, situat in intravilanul orasului, str. Republicii nr. 28D2021/09/29
HCL 42/2021privind modificarea si completarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei pe anul 2021 cu modificarile ulterioare2021/09/29
HCL 41/2021privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliul de administratie al Liceului Teoretic „George Valsan” Faurei, pentru anul scolar 2021-20222021/08/30
HCL 40/2021privind aprobarea mdificarii bugetului local pe anul 20212021/08/30
HCL 39/2021Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică asupra terenului în suprafață de 21 mp, proprietate privată a orașului Făurei, județul Brăila, situat în orașul Făurei, str. Republicii, nr. 55A către Popescu Octavian si Popescu Adriana-Nicoleta2021/08/30
HCL 38/2021Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 297 mp doamnei Stefan Luminita, în condiţiile Legii nr. 15/2003 – republicată2021/07/21
HCL 37/2021privind aprobarea asocierii Orașului Făurei cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de MODERNIZARE STR. BARAGANULUI, ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL BRĂILA.2021/07/21
HCL 36/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/07/21
HCL 35/2021privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica2021/06/30
HCL 34/2021privind aprobarea solicitarii de garantie din martea FNGC pentru IMM SA, Bucuresti, plata comisionului de garantare, incheierea acordului de garantare si valoarea proiectului „Sistem de supraveghere video in Orasul Faurei, jud. Braila”2021/06/30
HCL 33/2021privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2022 ținând cont de rata inflației2021/05/27
HCL 32/2021privind aprobarea mdificarii bugetului local pe anul 20212021/05/27
HCL 31/2021privind aprobarea conturilor anuale de execuție și a situațiilor financiare întocmite la 31.12.20202021/05/27
HCL 30/2021privind aprobarea Programului manifestarilor cultural-artistice din orasul Faurei in anul 2021 si decontarii cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor pascale2021/04/27
HCL 29/2021privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a terenului arabil în suprafață de 4000 mp aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Baraganului, nr. 33A, CF 71549.2021/04/27
HCL 28/2021Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 300 mp d-lui Alexandru Ionut Adrian, în condiţiile Legii nr. 15/2003 – republicată2021/04/27
HCL 27/2021Privind aprobarea bugetului local şi bugetului activităţilor şi instituţiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2021 şi a estimărilor pentru 2022-20232021/04/15
HCL 26/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice revizuiri pentru proiectul,, Sistem de supraveghere video în orașul Făurei, județul Brăila”2021/04/15
HCL 25/2021Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza DALI și indicatorilor tehnico- economici- pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Baraganului, oraș Făurei, județul Brăila”2021/04/15
HCL 24/2021Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza SF și indicatorilor tehnico- economici- pentru obiectivul de investiții „Sistematizare verticală incinte Blocuri de locuințe și Parcări- Etapa II, oraș Făurei, județul Brăila”2021/04/15
HCL 23/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/04/15
HCL 22/2021privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 20212021/03/29
HCL 21/2021privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor financiare, umane şi materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 20212021/03/29
HCL 20/2021privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor care se acorda din bugetul local elevilor din invatamantul preuniversitar in semestrul II al anului scolar 2020-20212021/03/29
HCL 19/2021privind aprobarea vânzării către doamna Margarit Ion a terenului aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în orașul Făurei, str. județul Brăila, în suprafață de 26 mp2021/03/29
HCL 18/2021privind modificarea si completarea HCL nr. 8 / 27.01.2021 privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei pe anul 20212021/02/25
HCL 17/2021privind revocarea HCL nr. 36 / 27.06.20219 Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 300 mp doamnei Gherguș Nicoleta, în condiţiile Legii nr. 15/2003 – republicată2021/02/25
HCL 16/2021Privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Oraşului Făurei2021/02/25
HCL 15/2021privind: aprobarea Actului Aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale, Dispozitii Speciale – Partea Comuna , Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare ale Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-20252021/02/25
HCL 14/2021privind modificarea HCL nr. 11 / 10.02.2020 privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente2021/02/25
HCL 13/2021privind modificarea HCL nr. 10 / 10.02.2020 privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202021/02/25
HCL 12/2021privind modificarea HCL nr. 8 / 10.02.2020 privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202021/02/25
HCL 11/2021privind modificarea HCL nr. 7 / 10.02.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Orasul Faurei2021/02/25
HCL 10/2021Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Făurei pentru anul 20212021/02/25
HCL 9/2021privind modificarea si completarea HCL nr. 6 / 30.01.2014 privind aprobarea renuntarii aplicarii al Programul National de imbunatatire a calitatii mediului prin realizare de spatii verzi in localitati, pentru proiectul „Parc de agrement in orasul Faurei”2021/01/27
HCL 8/2021privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei pe anul 20212021/01/27
HCL 7/2021privind validarea Dispozitie primarului nr. 5/13.01.2021 privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetului local pentru sectiunea dezvoltare pe anul 2021 a sumei de 46.000lei aferenta proiectului „Economia sociala, oportunitate de dezvoltare a comunicatii” cod SMIS 1286942021/01/27
HCL 6/2021privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Federatia Judeteana Braila a propietarilor de imobile din condominii si Primaria orasului Faurei2021/01/27
HCL 5/2021privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale domnului Ichim Cornel – secretar general al UAT Oras Faurei, pentru activitatea desfasurata in anul 20202021/01/27
HCL 4/2021Privind aprobarea rețelei școlare a orașului Făurei pentru anul şcolar 2021-20222021/01/27
HCL 3/2021privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului2021/01/27
HCL 2/2021privind aprobarea schimbarii temporare a destinatiei „Salii de sport si festivitati” apartinand Liceului Teoretic „George Valsan” in „Centru zonal pentru vaccinare Covid 19” pe perioada campaniei de vaccinare2021/01/15
HCL 1/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/01/15
HCL 72/2020privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor necesare educative aferente programului pentru scoli, in anii scolari 2021-20232020/12/23
HCL 71/2020privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20202020/12/23
HCL 70/2020Privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Oraşului Făurei2020/12/23
HCL 69/2020privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei2020/12/23
HCL 68/2020privind aprobarea Planului lucrărilor şi activităţilor propuse a se realiza în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi cu părinţii apţi de muncă ai copiilor daţi în plasament conform Legii nr. 272/20042020/12/23
HCL 67/2020privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20202020/12/14
HCL 66/2020privind aprobarea Calendarului activitatilor programate a se efectua in perioada sarbatorilor de iarna si structura cheltuielilor pe anul 20202020/11/26
HCL 65/2020privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea a activitatii pe piata in orasul Faurei2020/11/26
HCL 64/2020privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale in orasul Faurei2020/11/26
HCL 63/2020privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliul de administratie al Spitalului orasenesc Faurei2020/11/26
HCL 62/2020privind aprobarea Strategiei Locale cu privire la Dezvoltarea si Functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului Public Local de Salubrizare din orasul Faurei, jud. Braila2020/11/26
HCL 61/2020privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor care se acorda din bugetul local elevilor din invatamantul preuniversitar in semestrul I al anului scolar 2020-20212020/11/26
HCL 60/2020privind aprobarea proiectului de retea scolara pentru anul 2021-20202020/11/26
HCL 59/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20212020/11/26
HCL 58/2020privind aprobarea procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orasului Faurei de catre contribuabili2020/11/26
HCL 57/2020privind aprobarea Acordului de cooperare intre UAT Orasul Faurei si Spitalul orasenesc Faurei, prin Consiliul local Faurei si UAT Orasul Ianca, prin Consiliul local Ianca, in scopul realizarii obiectivului de investitii „Extindere spatiu de primiri urgente camera de garda la compartimentul boli cronice Ianca”2020/11/10
HCL 56/2020privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliul de administratie al Liceului Teoretic „George Valsan” Faurei, pentru anul scolar 2020-20212020/11/10
HCL 55/2020privind modificarea si completarea HCL nr. 6/29.01.2020 privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei pe anul 20202020/11/10
HCL 54/2020privind desemnarea reprezentatului de drept al membrului Asociat – UAT orasul Faurei prin Consiliul local al orasului Faurei in Adunarea Generala a ADI „Eco Dunarea” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/10
HCL 53/2020privind desemnarea reprezentatului de drept al membrului Asociat – UAT orasul Faurei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/10
HCL 52/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Faurei2020/11/10
HCL 51/2020privind alegerea viceprimarului orasului Faurei2020/10/29
HCL 50/2020privind aprobarea numarului si stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Faurei2020/10/29
HCL 49/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/10/29
HCL 48/2020privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20202020/09/25
HCL 47/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/08/31
HCL 46/2020privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20202020/08/31
HCL 45/2020privind declararea stării de insolvabilitate pentru unii debitori persoane fizice2020/08/31
HCL 44/2020rivind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Făurei a unei platforme pentru colectarea deșeurilor menajere în vederea desființării2020/08/31
HCL 43/2020privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/30.04.2020 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării a terenului în suprafață de 297 mp, aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Rozelor, Nr. 1 Bis, Cv 14, P41/6, CF 71404, pentru construcție Anexe Gospodărești2020/07/20
HCL 42/2020privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă2020/06/29
HCL 41/2020privind validarea modificării bugetului local și a bugetului activităților și instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2020 efectuate prin Dispoziția primarului nr. 151/22.06.20202020/06/29
HCL 40/2020privind aprobarea vânzării către doamna Nicoliță Marița a terenului aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în orașul Făurei, str. Pieții, nr. 45, lot 2, județul Brăila, în suprafață de 265 mp2020/06/29
HCL 39/2020privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al orașului Făurei, județul Brăila.2020/06/29
HCL 38/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/06/29
HCL 37/2020privind aprobarea zonării terenului intravilan al orașului Făurei în vederea concesionării/închirierii și stabilirea redevenței minime pentru licitațiile publice.2020/05/28
HCL 36/2020rivind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a terenului arabil în suprafață de 3450 mp aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Jirlăului, nr. 21, CF 71313.2020/05/28
HCL 35/2020privind aprobarea asocierii Orașului Făurei cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de SISTEMATIZARE VERTICALĂ INCINTE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ, BLOCURI DE LOCUINȚE ȘI PARCĂRI-ETAPA I, ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL BRĂILA.2020/05/28
HCL 34/2020privind aprobarea conturilor anuale de execuție și a situațiilor financiare întocmite la 31.12.20192020/05/28
HCL 33/2020privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării a terenului în suprafață de 297 mp, aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Rozelor. Nr. 1Bis, Cv 14, P41/6, CF 71404, pentru construcție Anexe Gospodărești2020/04/30
HCL 32/2020privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021 ținând cont de rata inflației2020/04/30
HCL 31/2020privind aprobarea transformării unui post din statul de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei2020/04/30
HCL 30/2020privind validarea modificării bugetului local pe anul 2020 efectuate prin Dispoziţia primarului nr. 133/07.04.20202020/04/30
HCL 29/2020Privind aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat al orașului Făurei administrat de consiliul local2020/03/26
HCL 28/2020Privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar în semestrul II al anului şcolar 2019/20202020/03/26
HCL 27/2020privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei2020/03/26
HCL 26/2020Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Făurei pentru anul 20202020/03/26
HCL 25/2020privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 20202020/03/26
HCL 24/2020privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor financiare, umane şi materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 20202020/03/26
HCL 23/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/03/26
HCL 22/2020Privind aprobarea Planului de măsuri privind eficientizarea activității de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol 2015-20192020/02/27
HCL 21/2020Privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public al orașului Făurei , județul Brăila2020/02/27
HCL 20/2020privind însușirea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local Făurei, Liceul Teoretic George Vâlsan Făurei și Corpul de Voluntari ai Liceului Alpinum, Zuoz, Elveția în vederea implementării unui proiect2020/02/27
HCL 19/2020privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru funcțiile de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Făurei2020/02/27
HCL 18/2020privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului2020/02/27
HCL 17/2020privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Orăşenesc Făurei pe anul 20202020/02/27
HCL 16/2020Privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren în suprafaţă de 3,66 mp, pentru amplasarea unor construcții energetice de către SC Distribuţie Energie Electrică Muntenia Nord SA prin SDEE Brăila2020/02/27
HCL 15/2020Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza DTAC+PT pentru obiectivul de investiții „Construire postament monument” amplasament oraș Făurei, str. Republicii, nr. 65A, jud. Brăila2020/02/27
HCL 14/2020privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Făurei a trei platforme pentru colectarea deșeurilor menajere în vederea desființării2020/02/27
HCL 13/2020Privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome în orașul Făurei pentru anul 20202020/02/27
HCL 12/2020Privind aprobarea bugetului local şi bugetului activităţilor şi instituţiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2020 şi a estimărilor pentru 2021-20232020/02/21
HCL 11/2020privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente2020/02/10
HCL 10/2020privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202020/02/10
HCL 9/2020privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in Orasul Faurei2020/02/10
HCL 8/2020privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 20202020/02/10
HCL 7/2020privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Orasul Faurei2020/02/10
HCL 6/2020privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei pe anul 20202020/01/29
HCL 5/2020privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență în orașul Făurei, județul Brăila2020/01/29
HCL 4/2020privind stabilirea modalității de gestiune a activității de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a Orasului Făurei , județul Brăila2020/01/29
HCL 3/2020privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Făurei și a Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Făurei nr. 22 din 29.02.20082020/01/29
HCL 2/2020Privind aprobarea rețelei școlare a orașului Făurei pentru anul şcolar 2020-20212020/01/29
HCL 1/2020privind validarea modificării bugetului local pe anul 2019 efectuate prin Dispoziţia primarului nr. 3308/20.12.20192020/01/29
HCL 72/2019Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică asupra terenului în suprafață de 106 mp, proprietate privată a orașului Făurei, județul Brăila, situat în orașul Făurei, str. Păcii, nr. 6A către SC Aligand Protect Srl Făurei2019/12/19
HCL 71/2019privind aprobarea Planului lucrărilor şi activităţilor propuse a se realiza în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi cu părinţii apţi de muncă ai copiilor daţi în plasament conform Legii nr. 272/20042019/12/19
HCL 70/2019privind: avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului2019/12/19
HCL 69/2019privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20202019/12/19
HCL 68/2019privind aprobarea implementării proiectului ,,Economia socială, oportunitate de dezvoltare a comunităților” depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 ,, Incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare” derulat în cadrul parteneriatului cu SC ORFINI BELL SRL Brăila2019/12/19
HCL 67/2019Privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și pentru prestările de servicii efectuate de către Serviciul Public de Salubrizare de sub autoritatea Consiliului Local al Oraşului Făurei2019/12/19
HCL 66/2019privind: aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin Serviciul de Salubrizare al orașului Făurei și a încheierii acestuia cu SC Greenpoint Management S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor2019/12/19
HCL 65/2019privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20192019/12/16
HCL 64/2019Privind aprobarea Calendarului activităților programate a se efectua în perioada sărbătorilor de iarnă și structura cheltuielilor pe anul 20192019/12/09
HCL 63/2019Privind darea în administrare a unui bun aparținând domeniului privat de interes local al orașului Făurei către Serviciul Public de Salubrizare2019/12/09
HCL 62/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/12/09
HCL 61/2019Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 331 mp doamnei Ursache Alina, în condiţiile Legii nr. 15/2003 – republicată2019/11/28
HCL 60/2019Privind aprobarea actualizării poziției 1 -Clădiri din Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al Oraşului Făurei2019/11/28
HCL 59/2019Privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar în semestrul I al anului şcolar 2019/20202019/11/28
HCL 58/2019Privind aprobarea Proiectului de rețea școlară pentru anul şcolar 2020-20212019/11/28
HCL 57/2019Privind: Aprobarea tarifului pentru activitatea desfasurata de operatorul serviciului de salubrizare din Orașul Făurei privind gestionarea deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, inclusiv cu asigurarea trasabilitatii, pentru cantitatile predate in vederea valorificarii2019/10/31
HCL 56/2019privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului2019/10/31
HCL 55/2019Privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Oraşului Făurei2019/09/30
HCL 54/2019privind: avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii transport al apei potabile , de inmagazinare a apei potabile, de distributie a apei potabile si de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei .2019/09/30
HCL 53/2019privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Făurei a construcției C1 cu destinația grup sanitar public, situată în incinta Pieții Agroalimentare din orașul Făurei, str. Castanilor, nr. 18, în vederea desființării2019/09/30
HCL 52/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/09/30
HCL 51/2019Privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren în suprafaţă de 1,75 mp, pentru amplasarea unor construcții energetice de către SC Distribuţie Energie Electrică Muntenia Nord SA prin SDEE Brăila2019/08/29
HCL 50/2019privind aprobarea vânzării directe către Lazăr(fostă Pisău) Elena a terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Făurei, atribuit în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, situat în orașul Făurei, str. Bărăganului, nr. 18G, lot 7, județul Brăila, în suprafaţă de 297 mp,2019/08/29
HCL 49/2019privind aprobarea asocierii Orașului FAUREI prin Consiliul Local FAUREI cu Județul Braila, prin Consiliul Județean Braila, pentru cofinanțarea si realizarea lucrarilor de SISTEMATIZARE VERTICALĂ INCINTE PIAȚĂAGROALIMENTARĂ, BLOCURI DE LOCUINȚE ȘI PARCĂRI -ETAPA I, ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL BRĂILA2019/08/20
HCL 48/2019privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 20192019/08/20
HCL 47/2019Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza SF și indicatorilor tehnico- economici- pentru obiectivul de investiții „Sistematizare verticală incinte Piață Agroalimentară, Blocuri de locuințe și Parcări- Etapa I, oraș Făurei, județul Brăila”2019/08/20
HCL 46/2019privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Făurei a construcției C2 cu destinație copertină piață agroalimentară, situată în incinta Pieții Agroalimentare din orașul Făurei, str. Castanilor, nr. 18, în vederea desființării2019/07/29
HCL 45/2019privind insusirea Raportului de evaluare privind stabilirea valorii minime de constituire a dreptului de superficie a terenului situat in oras Faurei, str. Republicii nr. 65B, CF 70872 în suprafata de 1.225 mp si transformarea contractului de inchiriere nr.8930/03.01.2019 în contract de superficie2019/07/29
HCL 44/2019privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului în suprafață de 368 mp, aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Parcului, nr. 20, lot. 2, CF 71342/2019, pentru construcție Anexe Gospodărești2019/07/29
HCL 43/2019privind închirierea cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului în suprafață de 800 mp, aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Parcului, nr. 22 A, CF 71317/2019, în vederea exploatării ca teren arabil2019/07/29
HCL 42/2019privind aprobarea asocierii Orașului FAUREI prin Consiliul Local FAUREI cu Județul Braila, prin Consiliul Județean Braila, pentru cofinanțarea si realizarea lucrarilor de MODERNIZARE RETEA PIETONALA ZONA CIVICA ORAS FAUREI – ETAPA A 2 A2019/07/29
HCL 41/2019privind aprobarea asocierii Orașului FAUREI prin Consiliul Local FAUREI cu Județul Braila, prin Consiliul Județean Braila, pentru cofinanțarea si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ2019/07/16
HCL 40/2019Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza PT și indicatorilor tehnico- economici- pentru obiectivul de investiții „Construire piață agroalimentară”2019/06/27
HCL 39/2019Privind aprobarea Documentației tehnico-economice-faza SF și indicatorilor tehnico- economici- pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea pietonală zona civică orașFăurei – Etapa a-II-a”2019/06/27
HCL 38/2019privind implementarea proiectului ,, Sistem de supraveghere video în orașul Făurei, județul Brăila”2019/06/27
HCL 37/2019privind aprobarea Raportului informării şi consultării publicului şi a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ” în oraşul Făurei, str. Castanilor, nr.18, jud. Brăila2019/06/27
HCL 36/2019Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 300 mp doamnei Gherguș Nicoleta, în condiţiile Legii nr. 15/2003 – republicată2019/06/27
HCL 35/2019privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Sistem de supraveghere video în orașul Făurei, județul Brăila”2019/06/27
HCL 34/2019privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei2019/06/27
HCL 33/2019privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Cupa Chojo-Ryu ediția a-II-a” al Clubului Chojo-Ryu Făurei2019/06/21
HCL 32/2019privind aprobarea finanțării programului sportiv,, Fotbalul din Făurei în Liga 3 și Campionatele de juniori” al Clubului Sportiv Făurei2019/06/21
HCL 31/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/06/21
HCL 30/2019privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi a situaţiilor financiare întocmite la 31.12.20182019/05/30
HCL 29/2019privind aprobarea noii structuri a ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc Făurei2019/05/30
HCL 28/2019privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor financiare, umane şi materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 20192019/04/25
HCL 27/2019privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020 ținând cont de rata inflației2019/04/25
HCL 26/2019Privind aprobarea bugetului local şi bugetului activităţilor şi instituţiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2019 şi a estimărilor pentru 2020-20222019/04/19
HCL 25/2019privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului2019/04/19
HCL 24/2019Privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar în semestrul II al anului şcolar 2018/20192019/04/19
HCL 23/2019privind: aprobarea Actului Aditional nr.16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 20182019/04/19
HCL 22/2019privind avizarea Propunerii de modificare si completare la – Partea Comuna – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei 2019/04/19
HCL 21/2019privind aprobarea transformării unui post din statul de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei2019/03/28
HCL 20/2019Privind aprobarea înființării și amenajării unui spațiu de depozitare temporară pentru deșeurile provenite din construcții și demolări generate din activitatea proprie și din gospodăriile cetățenilor orașului Făurei2019/03/28
HCL 19/2019Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Făurei2019/03/28
HCL 18/2019privind aprobarea Regulamentului intern actualizat și a Regulamentului de organizare și funcționare actualizat ale Spitalului Orășenesc Făurei2019/03/28
HCL 17/2019Privind aprobarea Documentației și indicatorilor tehnico-economici- pentru obiectivul de investiții „Construire piață agroalimentară”2019/03/04
HCL 16/2019Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului Făurei pentru perioada 2015-20202019/03/04
HCL 15/2019Privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate si serviciul public de salubrizare începând cu data de 01 martie 20192019/03/04
HCL 14/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă2019/03/04
HCL 13/2019privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei pe anul 20192019/02/20
HCL 12/2019Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul orașului Făurei, județul Brăila pentru perioada 2019-20232019/02/20
HCL 11/2019privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 20192019/02/20
HCL 10/2019privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului în suprafață de 447 mp, aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str. Stadionului, nr. 2B, CF 70935, pentru activități comerciale2019/02/20
HCL 9/2019privind: aprobarea Actului Aditional nr.10 din 20 februarie 2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – avand ca obiect punerea la dispozitia Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA de catre Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Faurei, a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate – realizate …2019/02/20
HCL 8/2019Privind aprobarea rețelei școlare a orașului Făurei pentru anul şcolar 2019-20202019/02/20
HCL 7/2019privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anghel Costel – supleant din partea Partidului Mișcarea Populară Făurei2019/02/20
HCL 6/2019privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc Făurei pe anul 20192019/01/29
HCL 5/2019privind aprobarea Planului lucrărilor şi activităţilor propuse a se realiza în anul 2019 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi cu părinţii apţi de muncă ai copiilor daţi în plasament conform Legii nr. 272/20042019/01/29
HCL 4/2019privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Peltea Costică din partea Partidului Mișcarea Populară Făurei2019/01/29
HCL 3/2019rivind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Spitalului Orăşenesc Făurei2019/01/21
HCL 2/2019privind aprobarea Planului de management pentru perioada 2018-2020, Planului de dezvoltare și Planului strategic de management pentru perioada 2018-2022 ale Spitalului Orășenesc Făurei2019/01/21
HCL 1/2019privind validarea modificării bugetului local pe anul 2018 efectuate prin Dispoziţia primarului nr. 308/19.12.20182019/01/21

Comments are closed.